Trách nhiệm của INSEE khi hoạt động tại Việt Nam

trách nhiệm của insee khi hoạt động tại việt nam

Công ty TNHH INSEE Việt Nam mới vừa được thành lập vào ngày 29/02/2017 nên có một số bạn chưa hiểu rỏ về INSEE. Nay, Bê tông Đức Hiếu xin chia sẻ bài viết “Trách nhiệm của INSEE khi hoạt động tại Việt Nam” để các bạn hiểu rõ về INSEE.

insee

Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm tập thể, cá nhân trước Thủ tướng Chính phủ và pháp luật để thực hiện nhiệm vụ được giao. Chủ tịch và các thành viên khác của Hội đồng quản trị không hoàn thành nhiệm vụ được giao, ra quyết định sai hoặc vượt quá thẩm quyền, gây tổn hại đến lợi ích quốc gia, gây thiệt hại về vốn, tài sản, tài nguyên của Nhà nước. Tài sản của nhân dân gây ảnh hưởng xấu đến hoạt động của Công ty xi măng insee, vi phạm các quy định khác của Nhà nước thì tùy theo mức độ, mức độ vi phạm mà bị xử lý hành chính, bồi thường thiệt hại hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Theo quy định của pháp luật.

Hội đồng quản trị có Văn phòng gồm một số chuyên gia, trợ lý do Chủ tịch Hội đồng quản lý lựa chọn. Nhân viên văn phòng do Hội đồng Quản trị quyết định. Chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị được tính vào phí quản lý của Công ty xi măng insee. Tổng giám đốc sử dụng bộ máy của mình để đảm bảo các điều kiện, phương tiện cần thiết cho hoạt động của Hội đồng quản trị.

ban kiểm soát insee

Ban kiểm soát insee

Hội đồng quản trị thành lập Ban kiểm soát để giám sát, kiểm tra hoạt động tài chính, sản xuất, kinh doanh trong Công ty xi măng insee theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty xi măng insee. Hội đồng quản trị quy định nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể của Ban kiểm soát. Xem chi tiết về INSEE.

Ban kiểm soát bao gồm 5 người do một thành viên Hội đồng quản trị đứng đầu. Ngoài Chủ tịch Hội đồng quản trị, hai thành viên Ban Kiểm soát chính là cán bộ trong bộ máy của Công ty xi măng insee do Chủ tịch Hội đồng quản trị bổ nhiệm với sự chấp thuận của Ban Chấp hành Công đoàn, đại diện Tổng cục. Việc quản lý vốn và tài sản của Nhà nước tại doanh nghiệp do Tổng giám đốc bổ nhiệm và đại diện Bộ Xây dựng do Bộ trưởng bổ nhiệm. Hai thành viên của công việc đại diện này đồng thời.

trách nhiệm của insee khi hoạt động tại việt nam

Thành viên Ban Kiểm soát có thời hạn 5 năm. Trong quá trình hoạt động, thành viên không hoàn thành nhiệm vụ sẽ được thay thế. Nhiệm kỳ của thành viên mới là ngày bổ nhiệm.

Ban kiểm soát hoạt động theo chương trình, nhiệm vụ do Hội đồng quản trị giao. Ban kiểm soát báo cáo Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động giám sát, kiểm tra theo yêu cầu của Hội đồng quản trị và kiến ​​nghị tăng cường, cải tiến công tác quản lý hoạt động của Công ty xi măng insee theo Quy chế và pháp luật.

Ban kiểm soát được mời họp Tổng giám đốc và một số cuộc họp của Hội đồng quản trị.

Ngân sách hoạt động của Ban Kiểm soát do Văn phòng Hội đồng Quản trị đảm bảo và là một phần của ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị.

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *